15 metsätilan kokonaisuus

15 metsätilan kokonaisuus

Kiinteistötunnus

593-402-3-103
pinta-ala
Kuutiot 32 192 m³
metsaa
Pinta-ala 461.2 ha
eurot
Hinta 1 090 000 €

Kuviokartta

360-kuvat

Myynnissä 15 metsätilan kokonaisuus. Tilat sijaitsevat Kiuruveden, Limingan, Pieksämäen, Pudasjärven, Puolangan, Siikalatvan, Tyrnävän, Utajärven, Sodankylän kuntien alueella. Yhteenlaskettu tilojen pinta-ala on 671,2 hehtaaria, josta metsämaata on 461.25 hehtaaria sekä tilojen puuston kokonaistilavuus on arvion perusteella 32192 kuutioita.

Alla ovat lyhyet yhteenvedot kiinteistöittäin.

 

Kiuruvesi Kiertosuo 263-415-5-49, 7.95 ha

Tila rajautuu eteläosastaan hyvärakenteiseen kesätiehen, mutta itse tila on talvikorjuukohde. Tilan nuoret metsät ja iso taimikkokuvio on suurimmaksi osaksi hoidettu ja kuvioille, jossa puusto on harvassa asennossa, on alle tulossa alikasvoksena havupuun taimia. Tilalle on lähivuosina mahdollista tehdä pieni leimikko.

Liminka Raatteentie 425-402-421-18 89.43 ha

Hyvän mallinen, helposti saavutettavissa oleva kiinteistö, jossa on runsaasti nuoria kasvatusmetsiä. Tila sijoittuu luoteis-kaakko suuntaisesti ja on muodoltaan suorakaiteen mallinen. Se koostuu yhdestä palstasta, jolle tulee hyväkuntoinen murskepintainen tie sekä tilan keskellä kulkee penkkatie. Maapohjat ovat turvemaata, mutta ohuempiturpeisia alueita löytyy jonkin verran. Tuhkalannoituksilla on mahdollista lisätä merkittävästi tilan puuntuotantopotentiaalia sekä hiilensidontaa. Kohteella on vielä kesken olevia hakkuita, jotka tuloutuvat myyjälle. Myyntihetken puumäärä myyjälle tuloutuvien hakkuiden jälkeen on noin 3870 m3, josta tukkipuuta noin 90 m3.

Muhos Kivivaara 494-402-19-83, 33,16 ha

Kivivaara (virallinen nimi ei tiedossa) -kiinteistö sijaitsee Oulun ja Muhoksen rajalla, melko lähellä Päivärinteen taajamaa. Kiinteistölle on kohtuullisen hyvä tieyhteys, mutta hakkuut ja puutavaran kuljetus vaativat talvikelit. Tila koostuu kahdesta palstasta, jotka sijoittuvat lounas-koillinen suuntaisesti. Tilan ajankohtaiset hakkuut ovat vasta suoritettu ja välittömiä hakkuutarpeita ei ole. Ajankohtaisia hoitotarpeita on taimikonhoito ja nuorenmetsän kunnostus kuvioilla 21 ja 25. Puuston kokonaistilavuus on myyntihetkellä noin 1688 m3, myyjälle tuloutuvien, vielä kesken olevien hakkuiden jälkeen. Tilalla on keskeneräinen ojitushanke, jonka toteuttaja on Temepa Oy. Ojalinjat on hakattu auki, mutta kaivuutöitä ei ole aloitettu.

Muhos Pelso 3 494-401-71-10, 114.25ha

 Tila on helposti saavutettavissa hyvän tiestön ansiosta. Tilan kaakkoisreunassa kulkee hyväkuntoinen kesäkelpoinen tie, josta haarautuu hyväkuntoinen penkkatie tilan lounaisreunalle. Tila on yhdessä palstassa, joka on hyvän mallinen sekä sen maapohjat ovat valtaosin turvemaita. Kiireellisiä hakkuita tilalla ei ole, mutta kaudelle 2024-2028 on esitetty harvennushakkuita yhteensä 16,8 hehtaarin alalle. Taimikonhoidot on tehty pääosin kuntoon. Kiireellistä taimikonhoitoa on noin 0,5 hehtaaria kuviolla 43. Tuhkalannoituksilla on mahdollista lisätä tilan kasvupotentiaalia merkittävästi.

Pieksämäki Jokikangas, 593-402-3-103, 14.24 ha

Hyvin kesäkelissä saavutettavissa oleva kiinteistö. Kesätie menee tilan läpi ja isot taimikkokuviot tien molemmin puolin ovat laadukkaita, hyvin perustettuja ja hoidettuja. Kasvatusmetsäkuvioille on lähivuosina tehtävissä pienehkö harvennusleimikko, josta kertymä n. 100 m3.  Joenvarsikuvio (2) on vanhaa metsää. Kuviolla on ympäristötukisopimus, ja se on käytännössä hakkuiden ulkopuolella myös tulevaisuudessa. Uuden omistajan on mahdollista hakea ympäristötukea kuviolle taas tulevaisuudessa.

Pudasjärvi Petäjävaara 615-413-29-103, 52.37 ha

Metsät ovat mäntyvaltaisia ja suurimmalta osin kuivahkoja kankaita tai vastaavia turvekankaita. Tilan hakkuut on tehty ajallaan ja seuraavilla hakkuilla ei suuremmin kiirettä eikä metsänhoitorästejä ei myöskään ole. Vesitaloudessa on lieviä haasteita, sillä ojat alkavat olla paikoin tukossa. Vesi juoksee kuitenkin vielä kohtuullisesti eikä se ole nostanut pintaa korkealle. Metsäkuljetusmatka on keskimäärin 330 metriä.

Tila sijaitsee Nikuntien varressa pohjoispuolella. Nikuntie on vasta perusparannettu metsätaloutta ajatellen. Idästä päin tulee kulku-ura tilalle, jota on käytetty edellisissä hakkuissa hyväksi. Lanssit ja kääntöpaikat ovat naapurin puolella.

Pudasjärvi Saimala 615-404-10-9 40.99 ha

Saimala sijaitsee Pudasjärven Kollajalla. Tilalle johtaa Naisjärventieltä hyvä metsäautotie, joka on kesäkelpoinen raskaalle liikenteelle. Tie kulkee tilan läpi ja näin ollen tila on hyvin saavutettavissa. Tila on pääosin talvikorjuukohde lukuun ottamatta osaa itäpään kuvioita, jotka voidaan korjata kesällä oikeanlaisella kalustolla. Länsipään keskimetsäkuljetusmatka on noin 450-500 metriä ja itäpään keskimetsäkuljetusmatkat n. 150 metriä. Lanssimaat on tehtävissä omalle maalle ja kääntöpaikat naapuritilojen teiden liittymistä. Lähitulevaisuudessa tilalla on harvennuksen tarvetta. Vesitalous on kohtalaisessa kunnossa vaikkakin paikoin on kunnostuksen tarvetta.

 Pudasjärvi Tuhanlampi  615-411-69-8 38,2 ha

 Tilalle on tulossa noin 5-10 vuoden päästä hakkuita. Tila on kauttaaltaan talvikorjuu ja lanssimaat ovat valmiina. Ojitukset ovat hyvässä kunnossa ja vesi virtaa hyvin. Joissakin kohden ojat ovat syöpyneett leveämmäksi. Tilalle kulkee noin kilometrin mittainen talvitie, joka on loppupäästä raivauksen tarpeessa. Keskimääräinen metsäkuljetusmatka on noin 300 metriä. Kuvioilla 1 esiintyy hirvituhoja.

 Pudasjärvi Virtala, 615-406-16-2, 59.65 ha

Virtala-tila koostuu neljästä erillisestä palstasta, jotka kaikki sijaitsevat Pudasjärvellä, Kurjen kylällä. Tilan pääpalsta Kellomutkantien varressa on hyvin saavutettavissa ja kesäaikaan korjattavissa tien molemmin puolin. Hakkuita on tulevaisuudessa kahdella käsittelykerralla noin 24 hehtaarin verran, joista päätehakkuuta vajaa 20 hehtaaria ja loput harvennuksia. Kiireellisiä hoitotöitä on noin 7 hehtaaria pohjoisimmalla palstalla. Pääosin tila on hyvässä kasvukunnossa.

Kellomutkantien varressa olevalla palstalla on ollut Paula-myrskyn aiheuttamaa tuhoa kuvioilla 15, 16, 18, 20, 28 vuonna 2021. Myrskyn aiheuttamat tuulenkaadot on tuolloin kerätty ja samalla harvennettu nämä kuviot. Itäisimmän palstan läpi kulkee Venymänoja, jossa majava on tehnyt tuhoa. Kuvio 39 on kokonaisuudessaan tuhoaluetta ja kuvion pohjoisosassa tuho on levinnyt kuvion 38 puolelle. Majavan pato ei ole palstalla vaan sen on todennäköisesti alavirralla.

Puolanka Usvametsä 620-406-18-13 20.97 ha

Puolangan Lylykylässä sijaitseva Usvametsä rajoittuu Kaihlas- ja Risujärveen. Kaihlasjärven rantamilla on erämökille paikkoja sekä tilalla on laaja-alaiset metsästysmahdollisuudet. Tilalle pääsee Risuvaarantien kautta ja tila on metsähallituksen maiden ympäröimä. Tila on käsitelty kauttaaltaan 2022 ja seuraavat hakkuut tulevat olemaan 5-7 vuoden päästä.  Keskimetsäkuljetusmatka tilalla on noin 800 metriä tilalta länteen päin Metsähallituksen maiden läpi, Metsähallituksen metsäautotielle. Tila on korjattavissa talvikorjuuna.

 

Siikalatva Pispa 791-451-37-17 76.82 ha

Tila on hyvin saavutettavissa ja se on kauttaltaan talvikorjuukelpoinen. Tilalla on hajanaisia keräämättä olevia tuulituhoja. Tilalla ei ole akuutteja hoitorästejä. Tilan muoto on pitkä ja kapea sekä pohjoisosaan kulkemista rajoittaa Temmesjoki. Edelliset hakkuun tekijät ovat ylittäneet joen pohjia myöten metsäkoneilla. Vesitalous on kohtalaisessa kunnossa eikä tarvetta ole kiireellisille kunnostustoimille veden virratessa vielä hyvin. Kuviolla 19, jonne pääsee autolla, sijaitsee sauna joen rannalla, laavu sekä parakki yöpymistä varten. Valitettavasti nämä rakennukset ovat olleet pitkään käyttämättöminä eivätkä enää ole hyvässä kunnossa. Tilan osalta on käynnissä jakosuunnitelma, jonka liitteet löydät yksityiskohtien liitteistä.

Sodankylä Turveräme 758-402-61-1 43.38 ha

Turveräme-tilasta metsämaata on noin 24.8 hehtaaria. Tila on turvemaavaltainen sekä täysin talvikorjuukelpoinen. Tila on hyvin saavutettavissa ja metsäkuljetuksen keskiajomatka on vain noin 300 metriä. Itäpuolelle on aikoinaan kaivettu isot kanavat, joiden varsilla puustoa. Vesi virtaa kaivetuissa kanavissa runsaasti, mutta muut ojat kaipaisivat kunnostusta.

Tyrnävä Iikkala 859-402-2-32, 23.8 ha

Tila sijoittuu koillis-lounais suuntaisesti ja on muodoltaan kapeahko ja pitkä. Se koostuu yhdestä palstasta, jonka halkaisee kolme poikittaista kangastiet. Teiden ansiosta tilan metsätaloudellinen hyödyntäminen on jouhevaa, ja hakkuut ovat mahdollisia myös sulan maan aikaan. Ajankohtaisia hakkuutarpeita on parilla kuviolla, mutta lähivuosina ei ole laajempia hakkuumahdollisuuksia. Myöskään lähiajan hoitotarpeita ei ole, sillä taimikot ovat varhaisperattu. Puuston kokonaistilavuus myyntihetkellä 1279 m3, myyjälle tuloutuvien vielä kesken olevien hakkuiden jälkeen.

Tyrnävä Lepistö II 859-411-52-85, 28 ha

Tila sijaitsee koillis-lounais-suunnassa ja koostuu yhdestä pitkästä ja kapeasta palstasta.Metsiä on hoidettu aktiivisesti ja taimikot ovat hyvin perustettuja. Lähiajan hakkuista ajankohtaisimmat ovat ensiharvennushakkuut yhteensä 4,7 hehtaarin alalla kaudella 2024-2028. Tilan rajaojat on kunnostettu muutamia vuosia sitten ja turvemaan kuvioilla kasvu on elpynyt ojituksen ansiosta. Tilan koillispään läpi kulkee hyväkuntoinen murskepintainen metsäautotie. Tältä tieltä lähtee noin 900 metriä pitkä penkkatie tilan kaakkoisrajalta koillispäätyä kohti. Samasta kohdin lähtee 350 metriä pitkä penkkatie myös tilan lounaispäätä kohden. Tilan kaakkoispuolella kulkee rajanaapurikiinteistöltä seuraavalla kiinteistöllä hyväkuntoinen penkkatie koko tilan matkalta. Tämän penkkatien käyttömahdollisuudesta ei ole tietoa.

Utajärvi Levälä 889-402-68-77 28,8 ha 

Tila on hyvin saavutettavissa ja tilalla on sekä kesä- että talvikorjuukuvioita. Tilan lanssit ovat oman maan puolella kesäajettavan tien varrella. Keskimetsäkuljetusmatka on alle 300 metriä. Tilan taimikot on hoidettu vuonna 2023. Ojien kunto vaihtelee ja ne ovat osittain kunnostuksen tarpeessa. Tilan puuston laatu vaihtelee kasvupaikoittain.

 

Avoimet hoito- hakkuusopimukset ovat metsätalouden yksityiskohtien liitteissä.

Lisää kuvia sekä xml -tiedostot tiloista saa pyytämällä.

 

 

 

Metsästysvuokrasopimukset: Levälä Juorkunan: Erä metsästysseura ry, Petäjävaara: Sotkajärven metsästysseura, Tuhanlampi: Tuhansuon metsästysseura, Virtala; Ervastin metsästysseura, Saimala: Varpulan Erä ry, Usvametsä: Lylykylän metsästysseura, Kaski Temmesjoen metsästysseyra ry

Maanvuokra: Kiertosuon tilasta vuokrattu 1,4 ha Neova Oy:lle 31.12.2031 saakka. Kertakorvaus maksettu myyjälle.

Tiemaksut:Petäjävaara 63,3 €, Jokikangas 34 €, Iikkala 25,4 €

Jakosuunnitelma: Kiinteistörekisteriotteesta, lainhuuto- tai rasitustodistuksesta puuttuvat tiedot: Pispa 791–451–37–17 kiinteistön osalta käynnissä jakosuunnitelma.

 

 

Oma: Kyllä

Alueella käyttö/luovutusrajoituksia: Kyllä, kiertosuon tilasta vuokrattu 1,4 ha Neova Oy:lle 31.12.2031 saakka. Kertakorvaus maksettu myyjälle.

Kokonaispinta-ala: 671,1747 ha

Metsämaanpinta-ala: 461,25 ha


Vastaanottaja / välittäjä
Jaakko Hekkala
Kohde numero
57

Kohteen hintapyyntö on 1090000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.