Seitsemän metsätilan kokonaisuus – Voit tarjota myös yksittäisistä tiloista

Seitsemän tilan kokonaisuus

Kiinteistötunnus

494-401-71-10
pinta-ala
Kuutiot 22066 m³
metsaa
Pinta-ala 280.8 ha
eurot
Hintapyyntö 600000€
Tarjoa viimeistään 19.2.2024, 23.59

Tilat myydään ensisijaisesti kokonaisuutena, mutta voit myös tarjota yksittäisestä tilasta tai mieleisestäsi kokonaisuudesta. Kysy tarvittaessa lisätietoja välittäjältä!

Päivitys 4.2.2024:

Siikalatvan Pispa- tilan tilusjärjestelypäätös on tullut voimaan ja Pispa-tilan arvo kasvoi järjestelyiden myötä MML:n mukaan 11 330 euron edestä. Myyjä maksaa tämän tilusjärjestelyn parannukset myyntikohteen osalta. Myyntiesitteen laskelmat on tehty ennen tätä jakopäätöstä, ja ostaja voi huomioida tämän päätöksen tarjouksessaan. Lähtötilanteen kartta, sekä jakokartta löytyvät lisätiedoista. Päästös asiasta liitteessä “mittaus”.

 

Liminka Raatteentie 425-402-421-18 89.43 ha

Hyvän mallinen, helposti saavutettavissa oleva kiinteistö, jossa on runsaasti nuoria kasvatusmetsiä. Tila sijoittuu luoteis-kaakko suuntaisesti ja on muodoltaan suorakaiteen mallinen. Se koostuu yhdestä palstasta, jolle tulee hyväkuntoinen murskepintainen tie sekä tilan keskellä kulkee penkkatie. Maapohjat ovat turvemaata, mutta ohuempiturpeisia alueita löytyy jonkin verran. Tuhkalannoituksilla on mahdollista lisätä merkittävästi tilan puuntuotantopotentiaalia sekä hiilensidontaa. Kohteella on vielä kesken olevia hakkuita, jotka tuloutuvat myyjälle. Myyntihetken puumäärä myyjälle tuloutuvien hakkuiden jälkeen on noin 3870 m3, josta tukkipuuta noin 90 m3.

Muhos Kivivaara 494-402-19-83, 33,16 ha

Kivivaara (virallinen nimi ei tiedossa) -kiinteistö sijaitsee Oulun ja Muhoksen rajalla, melko lähellä Päivärinteen taajamaa. Kiinteistölle on kohtuullisen hyvä tieyhteys, mutta hakkuut ja puutavaran kuljetus vaativat talvikelit. Tila koostuu kahdesta palstasta, jotka sijoittuvat lounas-koillinen suuntaisesti. Tilan ajankohtaiset hakkuut ovat vasta suoritettu ja välittömiä hakkuutarpeita ei ole. Ajankohtaisia hoitotarpeita on taimikonhoito ja nuorenmetsän kunnostus kuvioilla 21 ja 25. Puuston kokonaistilavuus on myyntihetkellä noin 1688 m3, myyjälle tuloutuvien, vielä kesken olevien hakkuiden jälkeen. Tilalla on keskeneräinen ojitushanke, jonka toteuttaja on Temepa Oy. Ojalinjat on hakattu auki, mutta kaivuutöitä ei ole aloitettu.

Muhos Pelso 3 494-401-71-10, 114.25ha

 Tila on helposti saavutettavissa hyvän tiestön ansiosta. Tilan kaakkoisreunassa kulkee hyväkuntoinen kesäkelpoinen tie, josta haarautuu hyväkuntoinen penkkatie tilan lounaisreunalle. Tila on yhdessä palstassa, joka on hyvän mallinen sekä sen maapohjat ovat valtaosin turvemaita. Kiireellisiä hakkuita tilalla ei ole, mutta kaudelle 2024-2028 on esitetty harvennushakkuita yhteensä 16,8 hehtaarin alalle. Taimikonhoidot on tehty pääosin kuntoon. Kiireellistä taimikonhoitoa on noin 0,5 hehtaaria kuviolla 43. Tuhkalannoituksilla on mahdollista lisätä tilan kasvupotentiaalia merkittävästi.

Siikalatva Pispa 791-451-37-17 76.82 ha

Tila on hyvin saavutettavissa ja se on kauttaltaan talvikorjuukelpoinen. Tilalla on hajanaisia keräämättä olevia tuulituhoja. Tilalla ei ole akuutteja hoitorästejä. Tilan muoto on pitkä ja kapea sekä pohjoisosaan kulkemista rajoittaa Temmesjoki. Edelliset hakkuun tekijät ovat ylittäneet joen pohjia myöten metsäkoneilla. Vesitalous on kohtalaisessa kunnossa eikä tarvetta ole kiireellisille kunnostustoimille veden virratessa vielä hyvin. Kuviolla 19, jonne pääsee autolla, sijaitsee sauna joen rannalla, laavu sekä parakki yöpymistä varten. Valitettavasti nämä rakennukset ovat olleet pitkään käyttämättöminä eivätkä enää ole hyvässä kunnossa. Tilan osalta on käynnissä jakosuunnitelma, jonka liitteet löydät yksityiskohtien liitteistä.

Tyrnävä Iikkala 859-402-2-32, 23.8 ha

Tila sijoittuu koillis-lounais suuntaisesti ja on muodoltaan kapeahko ja pitkä. Se koostuu yhdestä palstasta, jonka halkaisee kolme poikittaista kangastiet. Teiden ansiosta tilan metsätaloudellinen hyödyntäminen on jouhevaa, ja hakkuut ovat mahdollisia myös sulan maan aikaan. Ajankohtaisia hakkuutarpeita on parilla kuviolla, mutta lähivuosina ei ole laajempia hakkuumahdollisuuksia. Myöskään lähiajan hoitotarpeita ei ole, sillä taimikot ovat varhaisperattu. Puuston kokonaistilavuus myyntihetkellä 1279 m3, myyjälle tuloutuvien vielä kesken olevien hakkuiden jälkeen.

Tyrnävä Lepistö II 859-411-52-85, 28 ha

Tila sijaitsee koillis-lounais-suunnassa ja koostuu yhdestä pitkästä ja kapeasta palstasta.Metsiä on hoidettu aktiivisesti ja taimikot ovat hyvin perustettuja. Lähiajan hakkuista ajankohtaisimmat ovat ensiharvennushakkuut yhteensä 4,7 hehtaarin alalla kaudella 2024-2028. Tilan rajaojat on kunnostettu muutamia vuosia sitten ja turvemaan kuvioilla kasvu on elpynyt ojituksen ansiosta. Tilan koillispään läpi kulkee hyväkuntoinen murskepintainen metsäautotie. Tältä tieltä lähtee noin 900 metriä pitkä penkkatie tilan kaakkoisrajalta koillispäätyä kohti. Samasta kohdin lähtee 350 metriä pitkä penkkatie myös tilan lounaispäätä kohden. Tilan kaakkoispuolella kulkee rajanaapurikiinteistöltä seuraavalla kiinteistöllä hyväkuntoinen penkkatie koko tilan matkalta. Tämän penkkatien käyttömahdollisuudesta ei ole tietoa.

Utajärvi Levälä 889-402-68-77 28,8 ha 

Tila on hyvin saavutettavissa ja tilalla on sekä kesä- että talvikorjuukuvioita. Tilan lanssit ovat oman maan puolella kesäajettavan tien varrella. Keskimetsäkuljetusmatka on alle 300 metriä. Tilan taimikot on hoidettu vuonna 2023. Ojien kunto vaihtelee ja ne ovat osittain kunnostuksen tarpeessa. Tilan puuston laatu vaihtelee kasvupaikoittain.

Maapohja: Oma

Alueella käyttö/luovutusrajoituksia: Ei

Kokonaispinta-ala: 390 ha

Metsämaanpinta-ala: 280,8 ha

Kaava: Ei

Rakennukset: Ei ole

Tiemaksut:Iikkala 25,4 €(2023)

Kiinteistövero: 0 €

Jätemaksut: 0 €

Sähkömaksu: 0 €

Muut maksut: 0 €

Voimassa olevat hakkuu/metsänhoitotoimenpiteet: Kyllä

Voimassa olevat hakkuu/metsänhoitotoimenpiteet: Ei

Jakosuunnitelma

Jakosuunintelman lähtötilanne Kartta

MITTAUS-

Jakosuunnitelma Kartta

Metsästysvuokrasopimus: Kyllä, Levälä Juorkunan Erä metsästysseura ry, Petäjävaara: Sotkajärven metsästysseura,

Luontokohteet: Kyllä, monella eri kuviolla kts. kuvioluettelo

Maa-aineksen nostolupa: Ei

Voimassa olevat maanvuokrasopimukset: Ei

Voimassa olevat ympäristötukisopimukset: Ei

Myyjä pidättää oikeuden: Ei

 


Vastaanottaja / välittäjä
Joni Tervo
Kohde numero
64

Kohteen hintapyyntö on 600000€ voit tarjota enemmän tai vähemmän. Tarjoa vain kokonaisia euroja.

Tarjousmenettelyn ehtojen mukaan tarjouksen on oltava voimassa vähintään 7 vrk tarjouksen jättämisen määräajasta. Voit jättää tarjouksen voimassaolon päättymiskentän tyhjäksi, jolloin tulkitaan tarjouksen olevan voimassa toistaiseksi.

Omalla Maalla, nainen ja metsämaisema

Selvitä metsäsi markkinahinta!

Metsän Markkinahintalaskuri auttaa sinua arvioimaan metsäsi arvon nopeasti ja helposti. Olipa kyseessä pieni metsäpalsta tai suurempi metsäalue, laskurimme tarjoaa arvokasta tietoa metsäsi potentiaalisesta markkina-arvosta!